سیستم مورد نیاز

الزامات نصب

MS Windows 11
MS Access 2019 (64 bit)
MS Office (64 bit)

همه 6 پایگاه داده همیشه دانلود می شوند. مجوز فقط برای یک کامپیوتر معتبر است.