Προστασία δεδομένων

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ενδιαφέρεστε για την εταιρεία μας. Η προστασία δεδομένων αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για τη διαχείριση του P.R.I.M.A.S!. Χρήση του P.R.I.M.A.S! είναι βασικά δυνατή χωρίς καμία ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων θέλει να χρησιμοποιήσει ειδικές υπηρεσίες της εταιρείας μέσω του ιστότοπού μας, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να καταστεί απαραίτητη. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για τέτοια επεξεργασία, γενικά λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου των δεδομένων θα είναι πάντα σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με τον P.R.I.M.A.S! ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων για κάθε χώρα. Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η εταιρεία μας θα ήθελε να ενημερώσει το κοινό σχετικά με το είδος, το εύρος και το σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τα δικαιώματα που δικαιούνται μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Οι P.R.I.M.A.S! Ως υπεύθυνος επεξεργασίας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία, έχουμε εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την πληρέστερη δυνατή προστασία για τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται στο Διαδίκτυο μπορεί γενικά να έχουν κενά ασφαλείας, έτσι ώστε να μην μπορεί να εξασφαλιστεί η απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος να μας διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα με εναλλακτικούς τρόπους, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου.

1. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων του P.R.I.M.A.S! βασίζεται στους όρους που χρησιμοποίησε ο Ευρωπαίος νομοθέτης για οδηγίες και κανονισμούς κατά την έκδοση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας δεδομένων μας θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή για το ευρύ κοινό καθώς και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε εκ των προτέρων τους όρους που χρησιμοποιούνται.

Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους όρους, μεταξύ άλλων, σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων:

α) προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής «υποκείμενο δεδομένων»). Ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι μπορεί να ταυτοποιηθεί εάν, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω της εκχώρησης σε αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά, η έκφραση του μπορεί να προσδιοριστεί η φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

β) υποκείμενο δεδομένων

Υποκείμενο δεδομένων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή ταυτοποιηθεί του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

γ) Επεξεργασία

Επεξεργασία είναι οποιαδήποτε διαδικασία που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή οποιασδήποτε τέτοιας σειράς διαδικασιών σε σχέση με προσωπικά δεδομένα όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, τακτοποίηση, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάγνωση, αναζήτηση, χρήση, αποκάλυψη από μετάδοση, διανομή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης, αντιστοίχισης ή σύνδεσης, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

δ) Περιορισμός επεξεργασίας

Περιορισμός επεξεργασίας είναι η σήμανση αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής επεξεργασίας τους.

ε) δημιουργία προφίλ

Προφίλ είναι κάθε τύπος αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία συνίσταται στη χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως πτυχές που σχετίζονται με την εργασιακή απόδοση, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, την προσωπική ανάλυση ή πρόβλεψη των προτιμήσεων αυτού του φυσικού προσώπου , ενδιαφέροντα, αξιοπιστία, συμπεριφορά, τοποθεσία ή μετεγκατάσταση.

στ) Ψευδωνυμοποίηση

Η ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην μπορούν πλέον να εκχωρηθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες τηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν έχουν εκχωρηθεί σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

ζ) Υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος ή υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, ίδρυμα ή άλλος φορέας που μόνος ή από κοινού με άλλους αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών, ο υπεύθυνος ή τα συγκεκριμένα κριτήρια για την ονομασία του μπορούν να προβλεφθούν από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών.

η) επεξεργαστές

Ο εκτελών την επεξεργασία είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, ίδρυμα ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου.

θ) Παραλήπτης

Αποδέκτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, ίδρυμα ή άλλος φορέας στον οποίο κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το εάν είναι τρίτο μέρος ή όχι. Ωστόσο, οι αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ειδικής εντολής έρευνας βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης ή του κράτους μέλους δεν θεωρούνται αποδέκτες.

ι) τρίτο πρόσωπο

Τρίτο μέρος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα που, υπό την άμεση ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα.

ια) Συγκατάθεση

Συναίνεση είναι οποιαδήποτε έκφραση βούλησης εκούσια από το υποκείμενο των δεδομένων με ενημερωμένο τρόπο και αναμφισβήτητα για τη συγκεκριμένη περίπτωση με τη μορφή δήλωσης ή άλλης σαφούς επιβεβαιωτικής ενέργειας με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων .

2. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου για την επεξεργασία

Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, άλλων νόμων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διατάξεων χαρακτήρα προστασίας δεδομένων είναι:

P.R.I.M.A.S! Software International UG

Kladower Damm 316 c-d

14089 Berlin

Deutschland

Tel.: 030/34 62 43 11

E-Mail: support@primas-software-international.de

Webseite: https://www.primas-software-international.de

3. Συλλογή γενικών στοιχείων και πληροφοριών

Η ιστοσελίδα του P.R.I.M.A.S! συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών κάθε φορά που προσπελάζεται ο ιστότοπος από ένα επηρεαζόμενο άτομο ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Οι (1) τύποι και εκδόσεις προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπό μας (το λεγόμενο σύστημα παραπομπής), (4) οι υπο-ιστοσελίδες, τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω ενός συστήματος πρόσβασης στον ιστότοπό μας μπορούν να ελεγχθούν, (5) η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την αποτροπή απειλών σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών μας.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, το P.R.I.M.A.S! δεν υπάρχουν συμπεράσματα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αντίθετα, αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για (1) παροχή του περιεχομένου του ιστότοπού μας σωστά, (2) βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας και της διαφήμισης για αυτόν, (3) για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής και της τεχνολογίας μας του ιστότοπού μας και (4) να παρέχουμε στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιβολή του νόμου σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο. Αυτά τα δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται ανώνυμα χρησιμοποιούνται από το P.R.I.M.A.S! Ως εκ τούτου, αφενός στατιστικά και επίσης αξιολογείται με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων στην εταιρεία μας ώστε να διασφαλίσουμε τελικά ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστή αποθηκεύονται χωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα επηρεαζόμενο άτομο.

4. Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας παρέχοντας προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας προκύπτουν από την αντίστοιχη μάσκα εισαγωγής που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο ενδιαφερόμενος συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και για δικούς του σκοπούς. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία μπορεί να κανονίσει τη διαβίβαση των δεδομένων σε έναν ή περισσότερους εκτελούντες την επεξεργασία, για παράδειγμα έναν πάροχο υπηρεσιών δεμάτων, ο οποίος επίσης χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για εσωτερική χρήση που αποδίδεται στο άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία.

Με την εγγραφή στον ιστότοπο του υπεύθυνου για την επεξεργασία, αποθηκεύονται επίσης η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στο πλαίσιο ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί η κακή χρήση των υπηρεσιών μας και, εάν είναι απαραίτητο, να επιτραπεί η διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που έχουν διαπραχθεί. Από αυτή την άποψη, η αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία. Κατ’ αρχήν, τα δεδομένα αυτά δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση διαβίβασής τους ή η διαβίβαση γίνεται για ποινική δίωξη.

Η εγγραφή του υποκειμένου των δεδομένων, με την εθελοντική παροχή προσωπικών δεδομένων, δίνει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας να προσφέρει στο υποκείμενο των δεδομένων περιεχόμενο ή υπηρεσίες που, λόγω της φύσης του θέματος, μπορούν να προσφερθούν μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες. Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα είναι ελεύθερα να αλλάξουν τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ή να τα διαγράψουν πλήρως από τη βάση δεδομένων του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία.

Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία παρέχει σε οποιοδήποτε υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήματος σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διορθώνει ή διαγράφει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος ή ειδοποίησης του ενδιαφερόμενου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται νομικές υποχρεώσεις αποθήκευσης για το αντίθετο. Όλοι οι υπάλληλοι του ατόμου που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι διαθέσιμοι στον ενδιαφερόμενο ως πρόσωπα επικοινωνίας σε αυτό το πλαίσιο.

5. Επιλογή επικοινωνίας μέσω του ιστότοπου

Η ιστοσελίδα του P.R.I.M.A.S! Λόγω νομικών ρυθμίσεων, περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν τη γρήγορη ηλεκτρονική επικοινωνία με την εταιρεία μας και την άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει και μια γενική διεύθυνση για το λεγόμενο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (διεύθυνση e-mail). Εάν ένας ενδιαφερόμενος επικοινωνήσει με το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία μέσω e-mail ή μέσω φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από τον ενδιαφερόμενο θα αποθηκευτούν αυτόματα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από ένα υποκείμενο των δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας αποθηκεύονται με σκοπό την επεξεργασία ή την επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους.

6. Τακτική Διαγραφή και Αποκλεισμός Προσωπικών Δεδομένων

Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερομένου μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης ή εάν αυτό απαιτείται από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονισμό ή άλλο νομοθέτη σε νόμους ή κανονισμούς που το υπεύθυνο πρόσωπο για το θέμα επεξεργασίας, παρασχέθηκε.

Εάν ο σκοπός της αποθήκευσης δεν ισχύει πλέον ή εάν λήξει η περίοδος αποθήκευσης που ορίζεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονιστική αρχή ή άλλον αρμόδιο νομοθέτη, τα προσωπικά δεδομένα θα αποκλειστούν ή θα διαγραφούν κατά κανόνα και σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

7. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

α) Δικαίωμα Επιβεβαίωσης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, που χορηγείται από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονισμό, να ζητήσει επιβεβαίωση από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία για το εάν τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα επιβεβαίωσης, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

β) Δικαίωμα ενημέρωσης

Κάθε άτομο που επηρεάζεται από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα, που παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονισμό, να λαμβάνει δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα γι ‘αυτό και αντίγραφο αυτών των πληροφοριών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, ο ευρωπαϊκός νομοθέτης για οδηγίες και κανονισμούς έχει παραχωρήσει στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

τους σκοπούς της επεξεργασίας

τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

εάν είναι δυνατόν, την προγραμματισμένη διάρκεια για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της διάρκειας

την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ή περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο ή δικαιώματος αντίρρησης σε αυτήν την επεξεργασία

την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή

εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων: όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων

την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και – τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις – ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που εμπλέκεται και το εύρος και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αυτής της επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα έχουν διαβιβαστεί σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με τη διαβίβαση.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα ενημέρωσης, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης

Κάθε άτομο που επηρεάζεται από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονισμό να απαιτήσει την άμεση διόρθωση των ανακριβών προσωπικών δεδομένων που το αφορούν. Περαιτέρω, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων – και μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

δ) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)

Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, που παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών, να απαιτήσει από τον υπεύθυνο να διαγράψει αμέσως τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν, εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους και εάν η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη :

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν για τέτοιους σκοπούς ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο για τους οποίους δεν είναι πλέον απαραίτητα.

Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεσή του στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.

Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.

Η διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης στο δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το Άρθρο 8 Παρ. 1 DS-GVO.

Εάν ισχύει ένας από τους παραπάνω λόγους και ένα υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο P.R.I.M.A.S! είναι αποθηκευμένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Ο υπάλληλος του P.R.I.M.A.S! θα μεριμνήσει για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος διαγραφής.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν από το P.R.I.M.A.S! δημοσιοποιούνται και η εταιρεία μας, ως υπεύθυνη, υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Άρθρο 17 Παρ. 1 DS-GVO, το P.R.I.M.A.S! λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος υλοποίησης, κατάλληλα μέτρα, επίσης τεχνικής φύσης, για την ενημέρωση των άλλων υπεύθυνων για την επεξεργασία δεδομένων που επεξεργάζονται τα δημοσιευμένα προσωπικά δεδομένα ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει ζητήσει τη διαγραφή όλων των συνδέσμων από αυτά τα άλλα αρμόδια πρόσωπα για επεξεργασία δεδομένων σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα ή αντίγραφα ή αντιγραφές αυτών των προσωπικών δεδομένων, στο βαθμό που η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη. Ο υπάλληλος του P.R.I.M.A.S! θα κανονίσει τα απαραίτητα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

ε) Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, που χορηγείται από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονισμό, να απαιτήσει από τον υπεύθυνο να περιορίσει την επεξεργασία εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων για μια περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία είναι παράνομη, το υποκείμενο των δεδομένων αρνείται τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντί αυτού ζητά τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων.

Ο υπεύθυνος δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τα χρειάζεται για να διεκδικήσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει υποβάλει ένσταση κατά της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR εν αναμονή της επαλήθευσης εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν εκείνων του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν πληρούται μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις και το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στο P.R.I.M.A.S! είναι αποθηκευμένα, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με έναν υπάλληλο του αρμόδιου για την επεξεργασία. Ο υπάλληλος του P.R.I.M.A.S! θα μεριμνήσει για τον περιορισμό της επεξεργασίας.

στ) Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, που παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονισμό, να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν, τα οποία ο ενδιαφερόμενος έχει παράσχει σε έναν υπεύθυνο, σε δομημένη, κοινή και μηχανική αναγνώσιμη μορφή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να διαβιβάσετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο στον οποίο παρασχέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 Επιστολή DS-GVO ή άρθρο 9 παράγραφος 2 γράμμα α DS-GVO ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DS-GVO και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που είναι προς το δημόσιο συμφέρον ή λαμβάνει χώρα κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η οποία έχει μεταβιβαστεί στον υπεύθυνο.

Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες άλλων προσώπων δεν θίγονται από αυτό.

Για να διεκδικήσει το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο της P.R.I.M.A.S! στροφή.

ζ) Δικαίωμα αντίρρησης

Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονισμό, για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή κατά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 γράμμα e ή f DS-GVO για υποβολή ένστασης. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ με βάση αυτές τις διατάξεις.

Οι PRIMES! δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση ένστασης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ή εάν η επεξεργασία χρησιμεύει για διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Επεξεργαστείτε τα P.R.I.M.A.S! προσωπικών δεδομένων για τη λειτουργία άμεσης διαφήμισης, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με τέτοια άμεση διαφήμιση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στο P.R.I.M.A.S! επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το P.R.I.M.A.S! δεν επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή του, κατά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που το αφορούν, η οποία πραγματοποιείται στο P.R.I.M.A.S! για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 DS-GVO, να αντιταχθεί, εκτός εάν αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας αποστολής προς το δημόσιο συμφέρον.

Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της P.R.I.M.A.S! ή επικοινωνήστε με άλλο μέλος του προσωπικού. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι επίσης ελεύθερο, σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, παρά την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, να ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα χρησιμοποιώντας τεχνικές προδιαγραφές.

η) Αυτοματοποιημένες αποφάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία – συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ – η οποία έχει νομικά αποτελέσματα πάνω τους ή το επηρεάζει σημαντικά σε παρόμοια τρόπο, εάν η απόφαση (1) δεν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας, ή (2) επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπόκειται και η εν λόγω νομοθεσία απαιτεί κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή (3) πραγματοποιείται με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν η απόφαση (1) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, ή (2) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, το P.R.I.M.A.S! κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του δικαιώματος ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπεύθυνου επεξεργασίας, για να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει δικαιώματα σχετικά με αυτοματοποιημένες αποφάσεις, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

i) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων

Κάθε άτομο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονισμό να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει το δικαίωμά του να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

8. Τρόπος πληρωμής: κανονισμοί προστασίας δεδομένων για την Klarna ως μέθοδο πληρωμής

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία έχει ενσωματώσει στοιχεία από την Klarna σε αυτόν τον ιστότοπο. Η Klarna είναι ένας πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών πληρωμών που επιτρέπει αγορές σε λογαριασμό ή ευέλικτες πληρωμές με δόσεις. Η Klarna προσφέρει επίσης άλλες υπηρεσίες, όπως προστασία αγοραστή ή έλεγχο ταυτότητας και πίστωσης.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης της Klarna είναι η Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιλέξει είτε «αγορά επί λογαριασμού» ή «αγορά με δόσεις» ως επιλογή πληρωμής κατά τη διαδικασία παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων διαβιβάζονται αυτόματα στην Klarna. Επιλέγοντας μία από αυτές τις επιλογές πληρωμής, ο ενδιαφερόμενος συμφωνεί με τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία του τιμολογίου ή της αγοράς με δόσεις ή για ελέγχους ταυτότητας και πιστοληπτικής ικανότητας.

Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στην Klarna είναι συνήθως το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η διεύθυνση e-mail, η διεύθυνση IP, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και άλλα δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία ενός τιμολογίου ή μιας αγοράς με δόσεις. Για την επεξεργασία της σύμβασης αγοράς απαιτούνται επίσης προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την εκάστοτε παραγγελία. Ειδικότερα, μπορεί να υπάρχει αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών πληρωμής, όπως τραπεζικά στοιχεία, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικός CVC, αριθμός αντικειμένων, αριθμός αντικειμένου, δεδομένα για αγαθά και υπηρεσίες, τιμές και φόροι, πληροφορίες για προηγούμενη αγοραστική συμπεριφορά ή άλλες πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση του ενδιαφερομένου .

Η διαβίβαση των δεδομένων αποσκοπεί ιδίως στην επαλήθευση ταυτότητας, στη διαχείριση πληρωμών και στην πρόληψη της απάτης. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα στην Klarna, ιδίως εάν υπάρχει έννομο συμφέρον στη διαβίβαση. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ της Klarna και του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία διαβιβάζονται από την Klarna σε πιστωτικά γραφεία. Ο σκοπός αυτής της μετάδοσης είναι να ελέγξει την ταυτότητα και την πιστοληπτική ικανότητα.

Η Klarna διαβιβάζει επίσης τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες εταιρείες (Klarna Group) και παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ή τα δεδομένα πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία κατόπιν παραγγελίας.

Για να αποφασίσει σχετικά με τη δημιουργία, την υλοποίηση ή τον τερματισμό μιας συμβατικής σχέσης, η Klarna συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη συμπεριφορά πληρωμής του ενδιαφερόμενου ατόμου καθώς και τιμές πιθανότητας για τη συμπεριφορά του στο μέλλον (το λεγόμενο σκοράρισμα). Η μοριοδότηση υπολογίζεται με βάση επιστημονικά αναγνωρισμένες μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για το χειρισμό προσωπικών δεδομένων από την Klarna ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία, να χρησιμοποιηθούν ή να διαβιβαστούν για (συμβατική) επεξεργασία πληρωμών.

Μπορείτε να βρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Klarna στη διεύθυνση https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

9. Τρόπος πληρωμής: κανονισμοί προστασίας δεδομένων για άμεση μεταφορά ως τρόπος πληρωμής

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία έχει ενσωματωμένα στοιχεία του Sofortüberweisung σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Sofortüberweisung είναι μια υπηρεσία πληρωμών που επιτρέπει την πληρωμή χωρίς μετρητά για προϊόντα και υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Το Sofortüberweisung αντιπροσωπεύει μια τεχνική διαδικασία μέσω της οποίας ο διαδικτυακός λιανοπωλητής λαμβάνει αμέσως μια επιβεβαίωση πληρωμής. Με αυτόν τον τρόπο, ένας έμπορος λιανικής είναι σε θέση να παραδώσει αγαθά, υπηρεσίες ή λήψεις στον πελάτη αμέσως μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης της Sofortüberweisung είναι η SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Γερμανία.

Εάν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει το «Sofortüberweisung» ως επιλογή πληρωμής κατά τη διαδικασία παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα δεδομένα του ενδιαφερόμενου διαβιβάζονται αυτόματα στο Sofortüberweisung. Επιλέγοντας αυτήν την επιλογή πληρωμής, ο ενδιαφερόμενος συμφωνεί με τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία της πληρωμής.

Όταν πραγματοποιείτε μια αγορά μέσω της Sofortüberweisung, ο αγοραστής μεταδίδει το PIN και το TAN στη Sofort GmbH. Στη συνέχεια, το Sofortüberweisung πραγματοποιεί μεταφορά στον ηλεκτρονικό πωλητή λιανικής μετά από τεχνικό έλεγχο του υπολοίπου του λογαριασμού και ανάκτηση περαιτέρω δεδομένων για τον έλεγχο των κεφαλαίων του λογαριασμού. Στη συνέχεια, η εκτέλεση της οικονομικής συναλλαγής κοινοποιείται αυτόματα στον διαδικτυακό πωλητή.

Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται με το Sofortüberweisung είναι το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση IP, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία πληρωμών. Η μετάδοση των δεδομένων προορίζεται για την επεξεργασία πληρωμών και την πρόληψη απάτης. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία θα διαβιβάσει επίσης άλλα προσωπικά δεδομένα στο Sofortüberweisung εάν υπάρχει έννομο συμφέρον στη διαβίβαση. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ του Sofortüberweisung και του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία μπορεί να διαβιβαστούν από το Sofortüberweisung σε πιστωτικά γραφεία. Ο σκοπός αυτής της μετάδοσης είναι να ελέγξει την ταυτότητα και την πιστοληπτική ικανότητα.

Η Sofortüberweisung μπορεί να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες εταιρείες και παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ή τα δεδομένα πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία στην παραγγελία.

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία, να χρησιμοποιηθούν ή να διαβιβαστούν για (συμβατική) επεξεργασία πληρωμών.

Μπορείτε να προσπελάσετε τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων του Sofortüberweisung στη διεύθυνση https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

10. Νομική Βάση Επεξεργασίας

Το άρθρο 6 I του GDPR χρησιμεύει στην εταιρεία μας ως νομική βάση για εργασίες επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την παράδοση αγαθών ή την παροχή άλλης υπηρεσίας ή αντιπαροχής, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 I παράγραφος β GDPR. Το ίδιο ισχύει για τέτοιες εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Εάν η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως η εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 I εδάφιο γ GDPR. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να καταστεί απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματιστεί στην εταιρεία μας και το όνομα, η ηλικία, τα δεδομένα ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικής σημασίας πληροφορίες θα έπρεπε να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Στη συνέχεια, η επεξεργασία θα βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. d GDPR.

Τελικά, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 I παράγραφος στ GDPR. Οι εργασίες επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από καμία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις βασίζονται σε αυτήν τη νομική βάση, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες του ατόμου δεν υπερισχύουν. Τέτοιες επεξεργασίες μας επιτρέπονται ιδιαίτερα επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Από την άποψη αυτή, έκρινε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί έννομο συμφέρον εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπεύθυνου προσώπου (αιτιολογική σκέψη 47 πρόταση 2 DS-GVO).

11. Έννομα συμφέροντα στην επεξεργασία που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τρίτο μέρος

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στο Άρθρο 6 I παράγραφος στ GDPR, το έννομο συμφέρον μας είναι να ασκούμε τις δραστηριότητές μας προς όφελος όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

12. Διάρκεια για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα

Κριτήριο για τη διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι η εκάστοτε νόμιμη περίοδος διατήρησης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, τα αντίστοιχα δεδομένα θα διαγράφονται τακτικά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται πλέον να εκπληρώσουν τη σύμβαση ή να ξεκινήσουν μια σύμβαση.

13. Νομικές ή συμβατικές απαιτήσεις για την παροχή των προσωπικών δεδομένων. Αναγκαιότητα σύναψης της σύμβασης. υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα· πιθανές συνέπειες της μη παροχής

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικές ρυθμίσεις) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικούς κανονισμούς (π.χ. πληροφορίες για τον συμβατικό εταίρο).

Μερικές φορές, για να συνάψουμε μια σύμβαση, μπορεί να χρειαστεί να μας παράσχει προσωπικά δεδομένα ένα υποκείμενο των δεδομένων, τα οποία πρέπει στη συνέχεια να επεξεργαστούμε. Για παράδειγμα, το υποκείμενο των δεδομένων είναι υποχρεωμένο να μας παρέχει προσωπικά δεδομένα εάν η εταιρεία μας συνάψει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων θα σήμαινε ότι η σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων δεν θα μπορούσε να συναφθεί.

Προτού παρασχεθούν προσωπικά δεδομένα από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με έναν από τους υπαλλήλους μας. Ο υπάλληλος μας διευκρινίζει στο υποκείμενο των δεδομένων κατά περίπτωση εάν η παροχή των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από νόμο ή σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και τι οι συνέπειες θα ήταν εάν δεν παρασχεθούν τα προσωπικά δεδομένα.

14. Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ.

Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων δημιουργήθηκε από τη δημιουργία δηλώσεων προστασίας δεδομένων της DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, η οποία ενεργεί ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, σε συνεργασία με τους δικηγόρους προστασίας δεδομένων της δικηγορικής εταιρείας WILDE BEUGER SOLMECKE | δημιούργησε δικηγόρους.