Datan suojelu

Kiitos mielenkiinnostasi yritystämme kohtaan. Tietosuoja on erityisen tärkeä prioriteettien hallinta. P.R.I.M.A.S!-verkkosivuston käyttö on periaatteessa mahdollista ilman henkilötietojen antamista. Jos rekisteröity haluaa kuitenkin käyttää yrityksemme erikoispalveluja verkkosivustomme kautta, henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä eikä tällaiselle käsittelylle ole laillista perustaa, saamme yleensä asianomaisen henkilön suostumuksen.

Henkilötietojen, esimerkiksi rekisteröidyn nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, käsittely tapahtuu aina yleisen tietosuoja-asetuksen ja Primasiin sovellettavien maakohtaisten tietosuojamääräysten mukaisesti . Tämän tietosuojailmoituksen avulla yrityksemme haluaa tiedottaa yleisölle keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen tyypistä, laajuudesta ja tarkoituksesta. Lisäksi rekisteröidyille tiedotetaan heidän oikeuksistaan ​​tämän tietosuojailmoituksen avulla.

Rekisterinpitäjänä P.R.I.M.A.S! on toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen täyden mahdollisen suojan tämän verkkosivuston kautta käsiteltäville henkilötiedoille. Internet-pohjaisessa tiedonsiirrossa voi kuitenkin yleensä olla tietoturva-aukkoja, joten ehdotonta suojaa ei voida taata. Tästä syystä jokainen asianomainen henkilö voi vapaasti lähettää henkilötietoja meille vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi puhelimitse.

1. Määritelmät

Primasin tietosuojakäytäntö perustuu terminologiaan, jota eurooppalainen lainsäätäjä käyttää yleisen tietosuoja -asetuksen (GDPR) hyväksymisessä. Tietosuojailmoituksemme tulee olla helposti luettavissa ja ymmärrettävissä sekä yleisölle että asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme selittää käytetyn terminologian etukäteen.

Tässä tietosuojailmoituksessa käytämme seuraavia termejä:

 • a) henkilötiedot

Henkilötiedot ovat kaikki tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä ”rekisteröity”). Luonnollista henkilöä pidetään tunnistettavana, joka suoraan tai välillisesti, erityisesti antamalla sille tunniste, kuten nimi, tunnistenumero, sijaintitiedot, online -tunniste tai yksi tai useampi erityisominaisuus, jotka ilmaisevat fyysisiä, fysiologisia, Tämän luonnollisen henkilön geneettinen, psykologinen, taloudellinen, kulttuurinen tai sosiaalinen identiteetti voidaan tunnistaa.

 • b) rekisteröity

Rekisteröity on kuka tahansa tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsittelevä henkilö käsittelee.

 • c) Käsittely

Käsittely on mikä tahansa prosessi, joka suoritetaan automatisoitujen menettelyjen avulla tai ilman sitä tai tällaisten prosessien sarja, joka liittyy henkilötietoihin, kuten kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, tilaaminen, tallentaminen, mukauttaminen tai muuttaminen, lukeminen, kysely, käyttö, paljastaminen lähettäminen, levittäminen tai muu tarjoamisen, vertailun tai linkittämisen, rajoittamisen, poistamisen tai tuhoamisen muoto.

 • d) Käsittelyn rajoittaminen

Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä niiden tulevan käsittelyn rajoittamiseksi.

 • e) Profilointi

Profilointi on kaikenlainen automaattinen henkilötietojen käsittely, joka koostuu näiden henkilötietojen käyttämisestä tiettyjen luonnolliseen henkilöön liittyvien henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseen, erityisesti työn suorituskykyyn, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvien näkökohtien analysointiin tai ennustamiseen , tämän luonnollisen henkilön luotettavuutta, käyttäytymistä, olinpaikkaa tai muuttamista.

 • f) salanimitys

Pseudonymisointi on henkilötietojen käsittely tavalla, jolla henkilötietoja ei voi enää siirtää tietylle rekisteröidylle ilman lisätietojen käyttöä, edellyttäen, että nämä lisätiedot tallennetaan erikseen ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka varmistavat että henkilötietoja ei voida antaa tunnistetulle tai tunnistettavissa olevalle luonnolliselle henkilölle.

 • g) Ohjain tai ohjain

Vastuuhenkilö tai käsittelystä vastaava henkilö on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, laitos tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja tavoista. Jos tämän käsittelyn tarkoitukset ja keinot on määritelty unionin lainsäädännössä tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, vastuussa olevasta henkilöstä tai erityisistä kriteereistä hänen nimitykselleen voidaan säätää unionin oikeuden tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.

 • h) Prosessorit

Käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, laitos tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja vastuussa olevan henkilön puolesta.

 • i) Vastaanottaja

Vastaanottaja on luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, laitos tai muu elin, jolle henkilötietoja luovutetaan riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli vai ei. Kuitenkin viranomaisia, jotka voivat saada henkilötietoja osana unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaista erityistä tutkimusta, ei pidetä vastaanottajina.

 • j) kolmas osapuoli

Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai elin, joka ei ole rekisteröity, vastuuhenkilö, käsittelijä ja henkilöt, joilla on valtuudet käsitellä henkilötietoja vastuussa olevan henkilön tai henkilötietojen käsittelijän suoralla vastuulla .

 • k) Suostumus

Suostumus on vapaaehtoinen, tietoinen ja yksiselitteinen aikevakuutus, jonka asianomainen henkilö on antanut erityistapauksessa julistuksen tai muun yksiselitteisen myönteisen toimenpiteen muodossa, jolla asianomainen henkilö osoittaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

2. Käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja osoite

Yleisessä tietosuoja -asetuksessa, muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettavissa tietosuojalakeissa ja muissa tietosuojalainsäädännössä tarkoitettu henkilö on:

P.R.I.M.A.S! Software International UG

Kladower Damm 316 c-d

14089 Berlin

Deutschland

Puh: 030/34 62 43 11

Sähköposti: support@primas-software-international.de

Verkkosivusto: https://www.primas-software-international.de

3. Yleisten tietojen kerääminen

P.R.I.M.A.S! -verkkosivusto kerää sarjan yleisiä tietoja joka kerta, kun rekisteröity tai automaattinen järjestelmä käyttää verkkosivustoa. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. (1) käytetyt selaintyypit ja -versiot, (2) käyttöjärjestelmän käyttämä käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivusto, josta pääsyjärjestelmä saavuttaa verkkosivustomme (ns. Viittaus), (4) alisivustot, jotka joita voidaan käyttää verkkosivustomme käyttöjärjestelmän kautta, voidaan hallita, (5) verkkosivustolle pääsyn päivämäärä ja kellonaika, (6) Internet -protokollaosoite (IP -osoite), (7) käyttöjärjestelmän Internet -palveluntarjoaja ja (8) muut vastaavat tiedot ja tiedot, joiden tarkoituksena on välttää vaara tietotekniikkajärjestelmiimme kohdistuvien hyökkäysten sattuessa.

Käyttäessään näitä yleisiä tietoja P.R.I.M.A.S! ei tee johtopäätöksiä kyseisestä henkilöstä. Pikemminkin näitä tietoja tarvitaan (1) toimittamaan verkkosivustomme sisältö oikein, (2) optimoimaan verkkosivustomme sisältö ja sen mainonta, (3) varmistamaan tietotekniikkajärjestelmiemme ja teknologian pitkän aikavälin toimivuus. verkkosivustollamme ja (4) antaa lainvalvontaviranomaisille lainvalvonnalle tarvittavat tiedot kyberhyökkäyksen sattuessa. Siksi P.R.I.M.A.S! arvioi tilastollisesti ja edelleen näitä anonyymisti kerättyjä tietoja, jotta voidaan parantaa yrityksemme tietosuojaa ja tietoturvaa, jotta voimme viime kädessä varmistaa optimaalisen suojan käsittelemillemme henkilötiedoille. Palvelimen lokitiedostojen anonyymit tiedot tallennetaan erillään kaikista rekisteröidyn toimittamista henkilötiedoista.

4. Rekisteröityminen verkkosivuillamme

Rekisteröidyllä on mahdollisuus rekisteröityä rekisterinpitäjän verkkosivustolle antamalla henkilötietoja. Mitkä henkilötiedot siirretään käsittelystä vastuussa olevalle henkilölle rekisteröinnissä käytetyn syöttömaskin perusteella. Rekisteröidyn syöttämät henkilötiedot kerää ja säilyttää yksinomaan käsittelystä vastuussa olevan henkilön sisäiseen käyttöön ja omiin tarkoituksiinsa. Käsittelystä vastaava henkilö voi järjestää tietojen siirtämisen yhdelle tai useammalle käsittelijälle, esimerkiksi pakettipalveluntarjoajalle, joka myös käyttää henkilötietoja yksinomaan käsittelystä vastuussa olevan henkilön sisäiseen käyttöön.

Rekisteröitymällä käsittelystä vastaavan henkilön verkkosivustolle tallennetaan myös Internet -palveluntarjoajan (ISP) kyseiselle henkilölle osoittama IP -osoite, rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika. Nämä tiedot tallennetaan sitä taustaa vasten, että tämä on ainoa tapa estää palvelujemme väärinkäyttö ja tarvittaessa mahdollistaa rikosten tutkinta. Tältä osin näiden tietojen tallentaminen on tarpeen käsittelystä vastuussa olevan henkilön suojelemiseksi. Näitä tietoja ei yleensä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei niistä ole lainmukaista velvoitetta tai niitä käytetään rikossyytteeseenpanoon.

Rekisteröidyn rekisteröinti vapaaehtoisella henkilötietojen toimittamisella antaa rekisterinpitäjälle mahdollisuuden tarjota rekisteröidylle sisältöä tai palveluita, joita asian luonteen vuoksi voidaan tarjota vain rekisteröityneille käyttäjille. Rekisteröidyillä on oikeus muuttaa rekisteröinnin aikana annettuja henkilötietoja milloin tahansa tai poistaa ne kokonaan käsittelystä vastaavan henkilön tietokannasta.

Käsittelystä vastaava henkilö antaa kullekin asianomaiselle milloin tahansa pyynnöstä tietoja siitä, mitä henkilötietoja kyseisestä henkilöstä tallennetaan. Lisäksi käsittelystä vastaava henkilö korjaa tai poistaa henkilötietoja asianomaisen pyynnöstä tai neuvosta, edellyttäen, että lakisääteisiä säilytysvaatimuksia ei ole. Kaikki käsittelystä vastaavan henkilön työntekijät ovat rekisteröidyn käytettävissä yhteyshenkilöinä tässä yhteydessä.

5. Yhteydenottovaihtoehdot verkkosivuston kautta

Laillisten määräysten vuoksi P.R.I.M.A.S!-verkkosivusto sisältää tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenoton yritykseemme ja suoran viestinnän kanssamme, joka sisältää myös yleisen osoitteen niin kutsutulle sähköpostille (sähköpostiosoite). Jos rekisteröity ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavaan henkilöön sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, rekisteröidyn lähettämät henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset rekisteröidyn vapaaehtoisesti toimittamat henkilötiedot käsittelystä vastuussa olevalle henkilölle tallennetaan käsittelyä tai yhteydenottoa varten. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

6. Henkilötietojen rutiininomainen poistaminen ja estäminen

Henkilö, joka on vastuussa käsittelystä ja tallentaa rekisteröidyn henkilötietoja vain sen ajan, joka on tarpeen tallennustarkoituksen saavuttamiseksi tai jos tämä on määritelty eurooppalaisissa direktiiveissä ja asetuksissa tai muussa lainsäätäjässä laeissa tai asetuksissa, jotka käsittelystä vastaava henkilö kuuluu, annettiin.

Jos säilytyksen tarkoitus ei enää ole voimassa tai jos eurooppalaisten direktiivien ja asetusten tai muun vastuullisen lainsäätäjän määräämä säilytysaika päättyy, henkilötiedot estetään tai poistetaan säännöllisesti lakisääteisten määräysten mukaisesti.

7. Rekisteröidyn oikeudet

 • a) Oikeus vahvistukseen

Jokaisella asianomaisella henkilöllä on eurooppalaisen direktiivin ja asetuksen antavan henkilön oikeus pyytää käsittelystä vastuussa olevalta henkilöltä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikeuttaan saada vahvistus, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään.

 • b) Oikeus saada tietoa

Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on EU: n direktiivien ja asetusten antama oikeus saada milloin tahansa ilmaisia ​​tietoja hänestä tallennetuista henkilötiedoista ja kopio näistä tiedoista käsittelystä vastuussa olevalta henkilöltä. Lisäksi eurooppalaiset direktiivit ja asetukset antavat rekisteröidylle pääsyn seuraaviin tietoihin:

 • käsittelyn tarkoituksiin
 • käsiteltävien henkilötietojen luokat
 • Vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on paljastettu tai joita julkistetaan edelleen, erityisesti kolmansien maiden vastaanottajille tai kansainvälisille järjestöille
 • jos mahdollista, suunniteltu kesto, jonka ajan henkilötietoja säilytetään, tai jos tämä ei ole mahdollista, tämän keston määrittämisperusteet
 • oikeus korjata tai poistaa sinua koskevat henkilötiedot tai rajoittaa käsittelyä vastuussa olevalla henkilöllä tai oikeus vastustaa tätä käsittelyä
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä: Kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä
 • automaattisen päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien yleisen tietosuoja -asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdan mukainen profilointi, ja – ainakin näissä tapauksissa – mielekästä tietoa tällaisen käsittelyn logiikasta ja laajuudesta ja aiotusta vaikutuksesta rekisteröidylle

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siitä, onko henkilötietoja siirretty kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Jos näin on, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietoja asianmukaisista takuista siirron yhteydessä.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä tiedonsaantioikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään.

 • c) Oikeus oikaisuun

Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on eurooppalaisilla direktiiveillä ja asetuksilla myönnetty oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten henkilötietojen välitöntä korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus, ottaen huomioon käsittelyn tarkoitukset, pyytää puutteellisten henkilötietojen täydentämistä – myös täydentävän ilmoituksen avulla.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikaisuoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään.

 • d) Oikeus poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on EU: n direktiivien ja asetusten antama oikeus vaatia, että vastuuhenkilö poistaa häntä koskevat henkilötiedot välittömästi, jos jokin seuraavista syistä pätee ja sikäli kuin käsittelyä ei tapahdu tarpeen:

 • Henkilötietoja kerättiin tai muutoin käsiteltiin tarkoituksiin, joihin niitä ei enää tarvita.
 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely perustui GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan mukaisen kirjeen tai GDPR: n 9 artiklan 2 kohdan kirjeen mukaisesti, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.
 • Rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole pakottavia oikeutettuja syitä, tai rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti a.
 • Henkilötietoja käsiteltiin lainvastaisesti.
 • Henkilötietojen poistaminen on välttämätöntä unionin tai sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisten lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, joita vastuuhenkilö koskee.
 • Henkilötiedot kerättiin suhteessa tarjottuihin tietoyhteiskunnan palveluihin GDPR: n 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Jos jokin edellä mainituista syistä pätee ja rekisteröity haluaa poistaa Primasiin tallennetut henkilötiedot, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään. P.R.I.M.A.S!-työntekijä huolehtii poistopyynnön täyttämisestä välittömästi.

Jos P.R.I.M.A.S! on julkistanut henkilötiedot ja yrityksemme vastuullisena henkilönä on velvollinen poistamaan henkilötiedot GDPR: n 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti, P.R.I.M.A.S! toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, mukaan lukien tekniset toimenpiteet, ottaen huomioon saatavilla olevat tiedot tekniikka ja toteutuskustannukset, jotta muut julkistettuja henkilötietoja käsittelevät henkilötietojen käsittelijät voivat ilmoittaa rekisteröidyltä, että nämä muut tietojenkäsittelijät poistavat kaikki linkit näihin henkilötietoihin tai kopiot tai jäljennökset näistä henkilötiedoista siltä osin kuin käsittelyä ei tarpeen. P.R.I.M.A.S! -työntekijä järjestää tarvittavat yksittäistapaukset.

 • e) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on EU: n direktiivien ja asetusten antama oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan käsittelyä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden niin kauan, että vastuuhenkilö voi tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden.
 • Käsittely on laitonta, asianomainen kieltäytyy poistamasta henkilötietoja ja vaatii sen sijaan, että henkilötietojen käyttöä rajoitetaan.
 • Vastuuhenkilö ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.
 • Asianomainen henkilö on vastustanut käsittelyä GDPR: n 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä ole vielä päätetty, ovatko vastuussa olevan henkilön oikeutetut syyt suuremmat kuin asianomaisen syyt.

Jos jokin edellä mainituista ehdoista täyttyy ja asianomainen henkilö haluaa pyytää Primasiin tallennettujen henkilötietojen rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään. Priman työntekijä huolehtii käsittelyn rajoittamisesta.

 • f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on EU: n direktiivien ja asetusten antama oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka asianomainen on asettanut vastuullisen osapuolen saataville, jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisessa muodossa. -luettava muoto. Sinulla on myös oikeus siirtää nämä tiedot toiselle vastuussa olevalle henkilölle esteettä henkilöltä, jolta henkilötiedot toimitettiin, edellyttäen, että käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan mukaisen suostumuksen GDPR: n tai Art. 9 kohdan 2 kirjain a DS-GVO tai 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen sopimus DS-GVO ja käsittely suoritetaan käyttäen automaattisia menettelyjä, ellei käsittely ole tarpeen tehtävän suorittamiseksi, joka on on yleisen edun mukaista tai tapahtuu vastuulliselle henkilölle annetun julkisen vallan käyttämisen yhteydessä.

Lisäksi, kun hän käyttää oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen GDPR: n 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kyseisellä henkilöllä on oikeus saada henkilötiedot suoraan siirrettyä vastuulliselta henkilöltä toiselle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista ja jos tämä ei vaikuta muiden henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Vahvistaakseen oikeuden tietojen siirrettävyyteen asianomainen henkilö voi milloin tahansa ottaa yhteyttä Primasin työntekijään.

 • g) Oikeus vastustaa

Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on EU: n direktiivien ja asetusten antama oikeus vastustaa milloin tahansa heitä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e tai f kirjaimeen DS -GVO tapahtuu vastustaakseen. Tämä koskee myös näihin määräyksiin perustuvaa profilointia.

Vastalauseessa P.R.I.M.A.S! ei enää käsittele henkilötietoja, ellemme pysty osoittamaan käsittelyyn pakottavia oikeutettuja syitä, jotka ovat suuremmat kuin rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos käsittelyä käytetään oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen .

Jos P.R.I.M.A.S! käsittelee henkilötietoja suoramainonnan harjoittamiseksi, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaista mainontaa varten. Tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoraan mainontaan. Jos kyseinen henkilö vastustaa P.R.I.M.A.S! -käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, P.R.I.M.A.S! ei enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus erityistilanteestaan ​​johtuen vastustaa sitä, että P.R.I.M.A.S! käsittelee häntä koskevia henkilötietoja tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten. 89 GDPR: n 1 kohta vastustaa, ellei käsittely ole tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

Voidakseen käyttää vastustamisoikeuttaan rekisteröity voi ottaa yhteyttä suoraan Primasin tai muuhun työntekijään. Rekisteröity voi myös käyttää tietoyhteiskunnan palvelujen käytön yhteydessä direktiivistä 2002 /58 / EY riippumatta oikeuttaan vastustaa oikeuttaan automatisoitujen menettelyjen avulla, joissa käytetään teknisiä eritelmiä.

 • h) Automaattiset päätökset yksittäistapauksissa, mukaan lukien profilointi

Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on eurooppalainsäädännön antama direktiivi- ja asetusoikeus, ettei hän joudu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn – mukaan lukien profilointi – perustuvaan päätökseen, jolla on niihin oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat niihin merkittävästi, jos päätös (1) ei ole tarpeen rekisteröidyn ja vastuuhenkilön välisen sopimuksen tekemiseksi tai toteuttamiseksi tai (2) on sallittu vastuussa olevan unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön ja näiden säännökset toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen turvaamiseksi tai (3) tehdään rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

Jos päätös (1) on tarpeen rekisteröidyn ja vastuuhenkilön välisen sopimuksen tekemiseksi tai toteuttamiseksi tai (2) se tehdään rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella, P.R.I.M.A.S! ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin oikeuksien ja vapaudet ja oikeutetut edut rekisteröidyn suojelemiseksi, mukaan lukien ainakin oikeus saada henkilön väliintulo vastuulliselta henkilöltä, ilmaista oma näkemyksensä ja kiistää päätös.

Jos rekisteröity haluaa puolustaa oikeuksiaan automaattisten päätösten suhteen, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään.

 • i) Tietosuojalain mukainen oikeus peruuttaa suostumus

Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on EU -direktiivien ja asetusten antama oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan peruuttaa suostumuksensa, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään.

8. Maksutapa: Klarnan tietosuojamääräykset maksutavaksi

Ohjaimessa on integroitu Klarna -komponentteja tällä sivustolla. Klarna on verkkomaksupalvelujen tarjoaja, joka mahdollistaa ostoksen tilille tai joustavat osamaksut. Klarna tarjoaa myös muita palveluja, kuten ostajansuojaa tai henkilöllisyyden ja luottotarkastuksen.

Klarnaa operoi Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi.

Jos asianomainen henkilö valitsee verkkokauppamme tilausprosessin aikana maksutavaksi joko ”ennakkomaksun” tai ”osamaksun”, kyseisen henkilön tiedot välitetään automaattisesti Klarnalle. Valitsemalla jonkin näistä maksuvaihtoehdoista asianomainen henkilö suostuu henkilötietojen siirtoon, joita tarvitaan laskun tai osamaksun käsittelyyn tai henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden tarkistamiseen.

Klarnaan lähetetyt henkilötiedot ovat yleensä etunimi, sukunimi, osoite, syntymäaika, sukupuoli, sähköpostiosoite, IP -osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero ja muut laskun tai osamaksun käsittelyssä tarvittavat tiedot. Ostosopimuksen käsittelyyn tarvitaan myös tilaukseen liittyviä henkilötietoja. Erityisesti maksutietoja, kuten pankkitietoja, kortin numeroa, viimeistä voimassaolopäivää ja CVC -koodia, tavaroiden lukumäärää, tuotenumeroa, tavaroiden ja palvelujen tietoja, hintoja ja veroja, tietoja aikaisemmasta ostotoiminnasta tai muut tiedot asianomaisen henkilön taloudellisesta tilanteesta.

Tietojen siirto on tarkoitettu erityisesti henkilöllisyyden todentamiseen, maksujen hallintaan ja petosten estämiseen. Käsittelystä vastaava henkilö välittää henkilötietoja Klarnalle erityisesti, jos siirtoon liittyy oikeutettu etu. Klarna välittää henkilötiedot, jotka vaihdetaan Klarnan ja käsittelystä vastaavan henkilön välillä, luottolaitoksille. Tämän lähetyksen tarkoituksena on tarkistaa henkilöllisyytesi ja luottokelpoisuutesi.

Klarna välittää henkilötiedot myös sidosyrityksille (Klarna -konserni) ja palveluntarjoajille tai alihankkijoille siltä osin kuin tämä on välttämätöntä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai jos tietoja käsitellään hänen puolestaan.

Päättäessään sopimussuhteen perustamisesta, toteuttamisesta tai lopettamisesta Klarna kerää ja käyttää tietoja ja tietoja kyseisen henkilön aiemmasta maksukäyttäytymisestä sekä todennäköisyysarvoja heidän käyttäytymisestään tulevaisuudessa (ns. Pisteytys). Pisteytys lasketaan tieteellisesti tunnustettujen matemaattis-tilastollisten menettelyjen perusteella.

Asianomaisella henkilöllä on milloin tahansa mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa Klarnan henkilötietojen käsittelyyn. Peruutus ei vaikuta henkilötietoihin, joita on käsiteltävä, käytettävä tai siirrettävä (sopimusperusteiseen) maksujen käsittelyyn.

Klarnan nykyiset tietosuojamääräykset löytyvät osoitteesta https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

9. Maksutapa: Tietosuojaa koskevat säännökset Sofortüberweisungille maksutapana

Käsittelystä vastaava henkilö on integroinut Sofortüberweisungin komponentteja tälle verkkosivustolle. Sofortüberweisung on maksupalvelu, joka mahdollistaa käteisen maksamisen tuotteista ja palveluista Internetissä. Sofortüberweisung on tekninen prosessi, jonka kautta verkkokauppias saa välittömästi maksuvahvistuksen. Tämän ansiosta jälleenmyyjä voi toimittaa tavaroita, palveluita tai latauksia asiakkaalle heti tilauksen tekemisen jälkeen.

Sofortüberweisungin liikeyritys on SOFORT GmbH, Fußbergstrasse 1, 82131 Gauting, Saksa.

Jos kyseinen henkilö valitsee ”Sofortüberweisung” -vaihtoehdon maksutavaksi verkkokauppamme tilausprosessin aikana, kyseisen henkilön tiedot välitetään automaattisesti Sofortüberweisungille. Valitsemalla tämän maksuvaihtoehdon asianomainen henkilö suostuu maksujen käsittelyssä tarvittavien henkilötietojen siirtoon.

Käsitellessään ostoksia Sofortüberweisungin kautta ostaja lähettää PIN -koodin ja TAN -koodin Sofort GmbH: lle. Sofortüberweisung suorittaa sitten siirron verkkokauppiaalle, kun tilin saldo on tarkastettu teknisesti ja haettu lisätietoja tietojen kattavuuden tarkistamiseksi. Verkkokauppiaalle ilmoitetaan sitten automaattisesti, että rahoitustapahtuma on suoritettu.

Sofortüberweisungin kanssa vaihdetut henkilötiedot ovat etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, IP -osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero tai muut maksun käsittelyssä tarvittavat tiedot. Tietojen siirtämisen tarkoituksena on käsitellä maksuja ja estää petoksia. Käsittelystä vastaava henkilö välittää muita henkilötietoja Sofortüberweisungille, vaikka siirtoon olisi oikeutettu etu. Sofortüberweisung ja Sofortüberweisung voivat välittää henkilötiedot, jotka vaihdetaan Sofortüberweisungin ja käsittelystä vastuussa olevan henkilön välillä, luottotoimistoille. Tämän lähetyksen tarkoituksena on tarkistaa henkilöllisyytesi ja luottokelpoisuutesi.

Sofortüberweisung voi siirtää henkilötietoja sidosyrityksille ja palveluntarjoajille tai alihankkijoille siltä osin kuin tämä on välttämätöntä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai jos tietoja käsitellään yrityksen puolesta.

Asianomaisella henkilöllä on milloin tahansa mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn Sofortüberweisungin avulla. Peruutus ei vaikuta henkilötietoihin, joita on käsiteltävä, käytettävä tai siirrettävä (sopimusperusteiseen) maksujen käsittelyyn.

Sovellettavat Sofortüberweisungin tietosuojamääräykset löytyvät osoitteesta https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

10. Käsittelyn oikeusperusta

Artikla 6 I lit. GDPR toimii yrityksemme oikeusperustana sellaisille käsittelytoimille, joihin saamme luvan tiettyä käsittelyä varten. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on, kuten esimerkiksi tavaroiden toimittamiseen tai muiden palvelujen tai vastikkeiden tarjoamiseen tarvittavien käsittelytoimien yhteydessä, käsittely perustuu GDPR: n 6 artiklan I alakohtaan b. Sama koskee käsittelytoimenpiteitä, jotka edellyttävät ennen sopimusta tehtävien toimenpiteiden toteuttamista, esimerkiksi tuotteitamme tai palveluitamme koskevien tiedustelujen yhteydessä. Jos yrityksellämme on lakisääteinen velvoite, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi verovelvoitteiden täyttämiseksi, käsittely perustuu GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Harvinaisissa tapauksissa voi olla tarpeen käsitellä henkilötietoja rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos yrityksemme vierailija loukkaantuisi ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut tärkeät tiedot olisi toimitettava lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Sitten käsittely perustuisi GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaan.
Viime kädessä käsittelytoimenpiteet voisivat perustua GDPR -asetuksen 6 artiklan I alakohtaan. Käsittelytoimet, jotka eivät kuulu minkään edellä mainitun oikeusperustan piiriin, perustuvat tähän oikeusperustaan, jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamiseksi edellyttäen, että asianomaisen henkilön edut, perusoikeudet ja -vapaudet eivät vallitse. Meillä on erityinen lupa suorittaa tällaisia ​​käsittelytoimia, koska Euroopan lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne. Tältä osin hän katsoi, että oikeutettua etua voidaan olettaa, jos asianomainen henkilö on vastuussa olevan henkilön asiakas (GDPR: n johdanto -osan 47 kappale 2).

11. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen harjoittamat oikeutetut edut käsittelyssä

Jos henkilötietojen käsittely perustuu GDPR: n 6 artiklan I alakohtaan f, meidän oikeutettu etumme on liiketoimintamme harjoittaminen kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme hyväksi.

12. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysajan kriteeri on vastaava lakisääteinen säilytysaika. Määräajan päätyttyä asiaankuuluvat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, jos niitä ei enää tarvita sopimuksen täyttämiseen tai sopimuksen aloittamiseen.

13. Henkilötietojen toimittamista koskevat lakisääteiset tai sopimusmääräykset; Sopimuksen tekemisen välttämättömyys; Rekisteröidyn velvollisuus toimittaa henkilötiedot; laiminlyönnin mahdollisista seurauksista

Selitämme sinulle, että henkilötietojen antaminen on osittain lain (esim. Verosäännösten) edellyttämää tai se voi johtua myös sopimusmääräyksistä (esim. Tiedot sopimuskumppanista).
Joskus sopimuksen tekemiseksi voi olla tarpeen, että rekisteröity toimittaa meille henkilötietoja, jotka meidän on myöhemmin käsiteltävä. Rekisteröity on esimerkiksi velvollinen toimittamaan meille henkilötietoja, kun yrityksemme tekee sopimuksen heidän kanssaan. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen merkitsisi sitä, että sopimusta ei voida tehdä asianomaisen kanssa.
Ennen kuin asianomainen henkilö antaa henkilötietoja, hänen on otettava yhteyttä johonkin työntekijästämme. Työntekijämme selittää tapauskohtaisesti asianomaiselle henkilölle, vaaditaanko henkilötietojen antamista laista tai sopimuksesta vai onko se tarpeen sopimuksen tekemiseksi, onko henkilötietojen toimittamisvelvollisuus ja mitä seurauksia henkilötietojen toimittamatta jättämisellä olisi.

14. Automaattinen päätöksenteko

Vastuullisena yrityksenä emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Tämän tietosuojailmoituksen on luonut tietosuojavastaavan toimivan DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH: n tietosuojailmoitusgeneraattori yhteistyössä lakiasiaintoimiston WILDE BEUGER SOLMECKE tietosuojalakimiesten kanssa | Lakimiehet loivat.    

Tekijänoikeus 2016-2022 P.R.I.M.A.S! Software International UG