Ochrona danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa P.R.I.M.A.S!. Korzystanie ze strony internetowej P.R.I.M.A.S! jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do P.R.I.M.A.S!. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator, P.R.I.M.A.S! wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Polityka prywatności P.R.I.M.A.S! opiera się na terminologii stosowanej przez europejskiego ustawodawcę do przyjęcia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić używaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy następujące terminy:

 • a) dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej szczególnych cech wyrażających fizyczne, fizjologiczne, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

 • b) podmiot danych

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie.

 • c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to dowolny proces przeprowadzany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub dowolny taki szereg procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odczytywanie, wysyłanie zapytań, wykorzystywanie, Ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub inna forma udostępniania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, stanem zdrowia, osobistą analizą lub przewidywaniem preferencji, zainteresowań , wiarygodność, zachowanie, miejsce pobytu lub przeniesienie tej osoby fizycznej.

 • f) pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym że dane osobowe nie mogą być przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g) Kontroler lub kontroler

Osobą odpowiedzialną lub osobą odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państw członkowskich, osobę odpowiedzialną lub szczegółowe kryteria jej powołania można określić zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

 • h) Procesory

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

 • i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Jednak organy, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.

 • j) osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, osoba odpowiedzialna, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność podmiotu odpowiedzialnego lub podmiotu przetwarzającego .

 • k) Zgoda

Zgoda to każde dobrowolne, świadome i jednoznaczne oświadczenie woli złożone przez osobę zainteresowaną w konkretnym przypadku w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego działania afirmatywnego, którym osoba zainteresowana wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

2. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

P.R.I.M.A.S! GbR

Kladower Damm 316 c-d

14089 Berlin

Deutschland

Tel.: 030/34 62 43 11

E-mail: support@primas-software-international.de

Strona internetowa: https://www.primas-software-international.de

3. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa P.R.I.M.A.S! gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępowy dociera do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej można kontrolować, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, P.R.I.M.A.S! nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem statystycznie i dalej oceniane przez Prima w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

4. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. Jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie wynika z odpowiedniej maski wprowadzania, która jest używana do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i do jej własnych celów. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie może zorganizować przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, który można przypisać osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Rejestrując się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) zainteresowanej osobie, data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane w kontekście, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, w razie potrzeby, umożliwić dochodzenie w sprawie przestępstw kryminalnych. W tym zakresie przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Dane te zasadniczo nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub są one wykorzystywane do ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym podaniem danych osobowych umożliwia administratorowi oferowanie jej treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić podane podczas rejestracji dane osobowe lub do ich całkowitego usunięcia z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie udziela w dowolnym momencie na żądanie każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące osoby, której dane dotyczą, są przechowywane. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub poradę osoby, której dane dotyczą, o ile nie ma ustawowych wymogów dotyczących przechowywania. Wszyscy pracownicy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie są w tym kontekście dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

5. Możliwości kontaktu przez stronę internetową

Ze względu na regulacje prawne na stronie P.R.I.M.A.S! znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres do tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeżeli określają to dyrektywy i rozporządzenia europejskie lub inny ustawodawca w ustawach lub rozporządzeniach, które osoba odpowiedzialna za przetwarzanie, została podana.

Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany w europejskich dyrektywach i rozporządzeniach lub przez innego odpowiedzialnego ustawodawcę, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

Każda zainteresowana osoba ma prawo przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń do zażądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 • b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 • Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z transmisją.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 • c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez zgłoszenie uzupełniające.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, o ile ma zastosowanie jeden z poniższych powodów i o ile przetwarzanie nie jest niezbędny:

 • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone do celów, do których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.a RODO lub Art.9 ust.2 lit.a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega osoba odpowiedzialna.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 ust.1 RODO.

Jeżeli ma zastosowanie jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce, aby dane osobowe przechowywane w P.R.I.M.A.S! zostały usunięte, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik P.R.I.M.A.S! zorganizuje natychmiastowe spełnienie żądania usunięcia.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez P.R.I.M.A.S!, a nasza firma jako osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 ust.1 RODO, P.R.I.M.A.S! podejmuje odpowiednie środki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępne technologii i kosztów wdrożenia w celu powiadomienia innych podmiotów przetwarzających dane, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych podmiotów przetwarzających dane usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest niezbędny. Pracownik P.R.I.M.A.S! zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba zainteresowana odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
 • Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba zainteresowana złożyła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 ust.

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba zainteresowana chciałaby zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w P.R.I.M.A.S!, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik P.R.I.M.A.S! zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały udostępnione podmiotowi odpowiedzialnemu przez osobę zainteresowaną, w ustrukturyzowanym, powszechnym i maszynowym -czytelny format. Masz również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.a RODO lub art. 9 pkt 2 litera a DS-GVO lub na umowie zgodnie z Art. 6 pkt 1 litera b DS-GVO i przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które jest w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej osobie odpowiedzialnej.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 (1) RODO, osoba zainteresowana ma prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne i jeśli jest to możliwe nie naruszać praw i wolności innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, zainteresowana osoba może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem P.R.I.M.A.S!.

 • g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na Art. 6 ust.1 lit.e lub f DS -GVO ma miejsce, aby sprzeciwić się. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku wniesienia sprzeciwu P.R.I.M.A.S! nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych .

Jeżeli P.R.I.M.A.S! przetwarza dane osobowe w celu obsługi poczty bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba zainteresowana sprzeciwia się przetwarzaniu przez Prima w celach marketingu bezpośredniego, Prima nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez P.R.I.M.A.S! do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust.1 RODO do wniesienia sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem P.R.I.M.A.S! lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – wywołującej wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływającej, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) jest dozwolona na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna i tych przepisów przepisów podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) następuje za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, P.R.I.M.A.S! podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności i prawnie uzasadnione interesy w celu ochrony osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby ze strony osoby odpowiedzialnej, wyrażenia własnego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swoich praw w odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 • i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

8. Metoda płatności: przepisy dotyczące ochrony danych dla Klarna jako metody płatności

Administrator zintegrował komponenty Klarna na tej stronie. Klarna to dostawca usług płatności online, który umożliwia zakupy na konto lub elastyczne płatności ratalne. Klarna oferuje również inne usługi, takie jak ochrona kupującego czy sprawdzanie tożsamości i zdolności kredytowej.

Klarna jest obsługiwana przez Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.

Jeśli dana osoba wybierze „zakup na konto” lub „zakup ratalny” jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane tej osoby zostaną automatycznie przesłane do Klarna. Wybierając jedną z tych opcji płatności, osoba zainteresowana wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do przetworzenia faktury lub zakupu ratalnego lub sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej.

Dane osobowe przesyłane do Klarna to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz inne dane wymagane do przetworzenia faktury lub zakupu ratalnego. Dane osobowe związane z danym zamówieniem są również wymagane do realizacji umowy kupna. W szczególności może nastąpić wzajemna wymiana informacji o płatnościach, takich jak dane bankowe, numer karty, data ważności i kod CVC, liczba pozycji, numer pozycji, dane o towarach i usługach, ceny i obciążenia podatkowe, informacje o poprzednich zachowaniach zakupowych lub inne informacje dotyczące sytuacji finansowej osoby zainteresowanej.

Przekazywanie danych ma na celu w szczególności weryfikację tożsamości, administrowanie płatnościami oraz zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże dane osobowe do Klarna, w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes w transmisji. Dane osobowe wymieniane między Klarną a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie są przekazywane przez Klarna do agencji kredytowych. Celem tego przekazu jest sprawdzenie Twojej tożsamości i zdolności kredytowej.

Klarna przekazuje również dane osobowe spółkom powiązanym (Grupa Klarna) oraz usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu.

Aby podjąć decyzję o nawiązaniu, realizacji lub rozwiązaniu stosunku umownego, Klarna gromadzi i wykorzystuje dane i informacje o poprzednich zachowaniach płatniczych zainteresowanej osoby, a także wartości prawdopodobieństwa jej zachowania w przyszłości (tzw. scoring). Obliczanie punktacji odbywa się na podstawie naukowo uznanych procedur matematyczno-statystycznych.

Osoba zainteresowana ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych od Klarna w dowolnym momencie. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Aktualne przepisy dotyczące ochrony danych Klarna można znaleźć pod adresem https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

9. Metoda płatności: przepisy dotyczące ochrony danych dla Sofortüberweisung jako metody płatności

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponenty Sofortüberweisung na tej stronie internetowej. Sofortüberweisung to usługa płatnicza, która umożliwia bezgotówkową płatność za produkty i usługi w Internecie. Sofortüberweisung to proces techniczny, dzięki któremu sprzedawca internetowy natychmiast otrzymuje potwierdzenie płatności. Dzięki temu sprzedawca detaliczny może dostarczyć klientowi towary, usługi lub pliki do pobrania natychmiast po złożeniu zamówienia.

Spółką operacyjną Sofortüberweisung jest SOFORT GmbH, Fußbergstrasse 1, 82131 Gauting, Niemcy.

Jeśli dana osoba wybierze „Sofortüberweisung” jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane tej osoby zostaną automatycznie przesłane do Sofortüberweisung. Wybierając tę ​​opcję płatności, osoba zainteresowana wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do przetwarzania płatności.

Podczas przetwarzania zakupu za pośrednictwem Sofortüberweisung, kupujący przesyła PIN i TAN do Sofort GmbH. Sofortüberweisung następnie wykonuje przelew do sprzedawcy internetowego po technicznej kontroli salda konta i pobraniu dalszych danych w celu sprawdzenia pokrycia konta. Sprzedawca internetowy jest wówczas automatycznie informowany o przeprowadzeniu transakcji finansowej.

Dane osobowe wymieniane z Sofortüberweisung to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności. Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże inne dane osobowe Sofortüberweisung, nawet jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazaniu. Dane osobowe wymieniane między Sofortüberweisung a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie mogą być przekazywane przez Sofortüberweisung do agencji kredytowych. Celem tego przekazu jest sprawdzenie Twojej tożsamości i zdolności kredytowej.

Sofortüberweisung może przekazywać dane osobowe spółkom powiązanym i usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu firmy.

Osoba zainteresowana ma możliwość cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie za pomocą Sofortüberweisung. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Sofortüberweisung można znaleźć na stronie https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

10. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są wymagane do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach może być konieczne przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający naszą firmę doznał obrażeń, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 I lit. d RODO.
Docelowo operacje przetwarzania mogą opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie panują. Takie operacje przetwarzania są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W związku z tym uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeśli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 RODO).

11. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności gospodarczej na rzecz wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.

12. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do realizacji umowy lub zainicjowania umowy.

13. Postanowienia ustawowe lub umowne dotyczące podania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy Ci, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przepisami prawa (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie).
Czasami do zawarcia umowy może być konieczne przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie musimy przetwarzać. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa nie mogłaby zostać zawarta z daną osobą.
Zanim osoba zainteresowana przekaże dane osobowe, osoba zainteresowana musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje niepodania danych osobowych.

14. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało opracowane przez generator oświadczeń o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako inspektor ochrony danych , we współpracy z prawnikami ds. ochrony danych z kancelarii WILDE BEUGER SOLMECKE | Utworzono prawników .    

Copyright 2016-2022 P.R.I.M.A.S! Softesre International UG