Gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van de P.R.I.M.A.S!. Het gebruik van de P.R.I.M.A.S! website is in principe mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op de P.R.I.M.A.S!. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

P.R.I.M.A.S! heeft als verwerkingsverantwoordelijke tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo volledig mogelijk te beschermen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

Het privacybeleid van P.R.I.M.A.S! is gebaseerd op de terminologie die door de Europese wetgever wordt gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen, lichten we graag vooraf de gebruikte terminologie toe.

In deze privacyverklaring gebruiken wij de volgende termen:

 • a) persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect, met name door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

 • b) betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Verwerking

Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 • d) Beperking van verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die erin bestaat deze persoonlijke gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Om de voorkeuren, interesses te analyseren of te voorspellen , betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon.

 • f) pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier waarbij de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Controller of controller

De verantwoordelijke of de verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald in overeenstemming met het Unierecht of het recht van de lidstaten.

 • h) Verwerkers

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

 • i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoek op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) derde partij

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker .

 • k) Toestemming

Toestemming is elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige intentieverklaring die door de betrokkene voor het specifieke geval wordt gegeven in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingskarakter is:

P.R.I.M.A.S! GbR

Kladower Damm 316 c-d

14089 Berlin

Deutschland

Tel.: 030/34 62 43 11

E-mail: support@primas-software-international.de

Website: https://www.primas-software-international.de

3. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De P.R.I.M.A.S!-website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een oproepend systeem onze website bereikt (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de P.R.I.M.A.S! geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie op lange termijn te waarborgen. van onze website en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom statistisch en verder geëvalueerd door de P.R.I.M.A.S! met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

4. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, vloeit voort uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens laten doorgeven aan één of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toe te rekenen is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het IP-adres dat door de internetserviceprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en zo nodig strafrechtelijke opsporing mogelijk te maken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden over het algemeen niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven of ze worden gebruikt voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens stelt de gegevensbeheerder in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt op verzoek aan iedere betrokkene te allen tijde welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Verder corrigeert of verwijdert de verwerkingsverantwoordelijke op verzoek of advies van de betrokkene persoonsgegevens, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht is. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan ​​in dit kader als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

5. Contactmogelijkheden via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de P.R.I.M.A.S!-website informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contacteren van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6. Routine verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of als dit wordt bepaald door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever in wet- of regelgeving, die de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is onderworpen aan, werd verstrekt.

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

7. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te vragen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om te allen tijde gratis informatie te ontvangen over de over hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking. Verder verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
 • het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
 • het bestaan ​​van een recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de verzending.

Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Recht op rectificatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen verleende recht om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te vragen. Bovendien heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen – onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt geraakt, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om van de verantwoordelijke te eisen dat de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet vereist:

 • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
 • De betrokkene trekt zijn toestemming in, waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG, en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar in overeenstemming met artikel 21 lid 2 AVG tegen de verwerking
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens werden verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de bij P.R.I.M.A.S! opgeslagen persoonsgegevens wil laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De P.R.I.M.A.S!-medewerker zorgt ervoor dat het verwijderingsverzoek direct wordt ingewilligd.

Indien de persoonsgegevens door P.R.I.M.A.S! openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf, als verantwoordelijke, verplicht is de persoonsgegevens te wissen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 AVG, neemt P.R.I.M.A.S! passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten om andere gegevensverwerkers die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat deze andere gegevensverwerkers alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens verwijderen voor zover de verwerking niet vereist. In individuele gevallen regelt de P.R.I.M.A.S!-medewerker het nodige.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen, om van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat hij de verwerking beperkt als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken.
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan één van bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de bij P.R.I.M.A.S! opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de P.R.I.M.A.S! regelt de beperking van de verwerking.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een verantwoordelijke ter beschikking zijn gesteld, in een gestructureerde, gemeenschappelijke en machinale -leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder gehinderd te worden door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a DS-GVO of op een contract volgens artikel 6 lid 1 letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of plaatsvindt in de uitoefening van het openbaar gezag, dat aan de verantwoordelijke is opgedragen.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20, lid 1, AVG het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is en als dit het geval is geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van P.R.I.M.A.S!.

 • g) Recht van bezwaar

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, op basis van artikel 6, lid 1, letter e of f DS -GVO vindt plaats om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zal P.R.I.M.A.S! de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen .

Als de P.R.I.M.A.S! persoonsgegevens verwerkt om direct mail uit te voeren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking door P.R.I.M.A.S! voor direct marketing doeleinden, zal P.R.I.M.A.S! de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door P.R.I.M.A.S! voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89 lid 1 AVG bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een P.R.I.M.A.S!-medewerker of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor hen heeft of hen op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt, indien het besluit (1) niet nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​op grond van het Unierecht of het lidstatelijke recht waaraan de verantwoordelijke is onderworpen en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden evenals de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen.

Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) deze wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt P.R.I.M.A.S! passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen ter bescherming van de betrokkene, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke te verkrijgen, om hun eigen standpunt kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

Indien de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

8. Betaalmethode: Gegevensbeschermingsbepalingen voor Klarna als betaalmethode

De verwerkingsverantwoordelijke heeft Klarna-componenten op deze website geïntegreerd. Klarna is een online betalingsdienstaanbieder die aankopen op rekening of flexibele termijnbetalingen mogelijk maakt. Klarna biedt ook andere diensten aan, zoals kopersbescherming of een identiteits- en kredietcontrole.

Klarna wordt beheerd door Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop als betalingsmogelijkheid “aankoop op rekening” of “huurkoop” kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan Klarna doorgegeven. Door een van deze betalingsopties te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn om de factuur of aankoop op afbetaling te verwerken of om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

De persoonlijke gegevens die naar Klarna worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om een ​​factuur te verwerken of aankoop op afbetaling zijn noodzakelijk. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de respectieve bestelling zijn ook vereist om het koopcontract te verwerken. In het bijzonder kan er sprake zijn van onderlinge uitwisseling van betalingsinformatie, zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingheffingen, informatie over eerder koopgedrag of overige informatie over de financiële situatie van de betrokkene.

De overdracht van de gegevens is met name bedoeld voor identiteitsverificatie, betalingsadministratie en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal met name persoonsgegevens aan Klarna doorgeven als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonsgegevens die tussen Klarna en de verwerkingsverantwoordelijke worden uitgewisseld, worden door Klarna doorgegeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze verzending is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

Klarna geeft de persoonsgegevens ook door aan gelieerde bedrijven (Klarna Group) en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens namens hen moeten worden verwerkt.

Om te beslissen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie, verzamelt en gebruikt Klarna gegevens en informatie over het eerdere betalingsgedrag van de betrokkene, evenals waarschijnlijkheidswaarden voor hun gedrag in de toekomst (zogenaamde scoring). De berekening van de score wordt uitgevoerd op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures.

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van Klarna in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

De huidige gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna zijn te vinden op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

9. Betaalmethode: Gegevensbeschermingsbepalingen voor Sofortüberweisung als betaalmethode

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van Sofortüberweisung geïntegreerd. Sofortüberweisung is een betalingsdienst die girale betaling voor producten en diensten op internet mogelijk maakt. Sofortüberweisung is een technisch proces waarbij de online retailer direct een betalingsbevestiging ontvangt. Hierdoor kan een winkelier goederen, diensten of downloads direct na het plaatsen van de bestelling aan de klant leveren.

De werkmaatschappij van Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstrasse 1, 82131 Gauting, Duitsland.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop “Sofortüberweisung” als betalingsmogelijkheid kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan Sofortüberweisung doorgegeven. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

Bij het verwerken van de aankoop via Sofortüberweisung geeft de koper de pincode en TAN door aan Sofort GmbH. Sofortüberweisung voert vervolgens een overboeking uit naar de online retailer na een technische controle van het rekeningsaldo en het ophalen van verdere gegevens om de dekking van de rekening te controleren. De webwinkelier wordt dan automatisch geïnformeerd dat de financiële transactie is uitgevoerd.

De persoonsgegevens die met Sofortüberweisung worden uitgewisseld zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Het doel van het verzenden van de gegevens is om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen. De verantwoordelijke voor de verwerking zal andere persoonlijke gegevens aan Sofortüberweisung doorgeven, zelfs als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen Sofortüberweisung en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door Sofortüberweisung worden doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

Sofortüberweisung kan de persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens namens het bedrijf moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment door middel van Sofortüberweisung in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Sofortüberweisung zijn te vinden op https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

10. Rechtsgrondslag voor verwerking

Artikel 6 I lit. a AVG dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van andere diensten of tegenprestatie, de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d AVG.
Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrond als de verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet overheersen. Het is ons met name toegestaan ​​om dergelijke verwerkingen uit te voeren omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 AVG).

11. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde partij

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit.f AVG, is ons legitieme belang het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

12. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de periode worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het initiëren van het contract.

13. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening

Wij leggen u uit dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die wij vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten.
Voordat betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker legt de betrokkene per geval uit of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat gevolgen die het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

14. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringgenerator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als functionaris voor gegevensbescherming , in samenwerking met de gegevensbeschermingsadvocaten van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Advocaten gemaakt.    

Copyright 2016-2022 P.R.I.M.A.S! Software International UG