Servicevoorwaarden

Contractuele voorwaarden in het kader van verkoopcontracten, die via het platform https://www.primas-software.de

tussen

P.R.I.M.A.S!
Kladower Damm 316 c-d
14089 Berlin
Deutschland

– hierna te noemen “aanbieder” –  

en

de gebruikers van dit platform waarnaar wordt verwezen in § 2 van deze algemene voorwaarden – hierna te noemen “klant/klant” – zijn gesloten. 

§ 1 Toepassingsgebied, definities

(1) Voor de zakelijke relatie tussen de aanbieder en de klant zijn de volgende algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing in de versie die geldig is op het moment van de bestelling. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

(2) Voor de verkoop van digitale producten gelden de beperkingen die blijken uit de productbeschrijving of anderszins voortvloeien uit de omstandigheden, in het bijzonder de licentieovereenkomsten die aan de digitale producten zijn verbonden. In geval van twijfel wordt alleen commercieel gebruik toegestaan ​​zonder het recht om door te verkopen of in sublicentie te geven.

§ 2 totstandkoming van het contract

(1) De klant kan via de knop “Toevoegen aan winkelwagen” producten uit het aanbod van de aanbieder selecteren en in een zogenaamd winkelwagentje ophalen. Met de knop “Koop nu” dient hij een bindende aanvraag in om de goederen in het winkelwagentje te kopen. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en inzien.

(2) De aanbieder stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging met als onderwerp “Bevestiging van uw bestelling bij P.R.I.M.A.S!” Per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant kan uitprinten met de functie “Afdrukken”. De bestelling van de klant (1) vertegenwoordigt het aanbod om een ​​contract af te sluiten met de respectieve inhoud van het winkelwagentje. De ontvangstbevestiging (orderbevestiging) houdt de aanvaarding van het aanbod door de aanbieder in. Dit vat de inhoud van de bestelling samen. In deze e-mail of in een aparte e-mail, maar uiterlijk bij aflevering van de goederen, wordt de tekst van het contract (bestaande uit bestelling, voorwaarden en orderbevestiging) door ons op een permanente gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk). De tekst van het contract wordt opgeslagen in overeenstemming met de gegevensbescherming.   

(3) Het contract wordt gesloten in de talen: Duits.

§ 3 levering, beschikbaarheid van goederen, betalingsmodaliteiten

(1) Door ons opgegeven levertijden worden berekend vanaf het moment van onze orderbevestiging (§ 2 (2) van deze voorwaarden), mits de koopprijs vooruit is betaald.

(2) Indien het door de klant bij de bestelling opgegeven product slechts tijdelijk niet leverbaar is, zal de aanbieder de klant hiervan ook onmiddellijk op de hoogte stellen. Bij een vertraging van de levering van meer dan twee weken heeft de klant het recht om de overeenkomst te herroepen. Bovendien heeft de aanbieder in dit geval ook het recht om het contract te herroepen. Daarbij zal hij eventuele reeds gedane betalingen door de klant onmiddellijk terugbetalen.

(3) De volgende leveringsbeperkingen zijn van toepassing: De aanbieder levert alleen aan klanten die hun gewone verblijfplaats (factuuradres) in een van de volgende landen hebben en die een leveringsadres in hetzelfde land kunnen opgeven: Duitsland. 

(4) De klant kan per direct, creditcard of factuur betalen.

(5) Betaling van de koopprijs is onmiddellijk na het sluiten van het contract verschuldigd. Indien de vervaldatum van de betaling volgens de kalender wordt bepaald, is de klant reeds in gebreke door de datum te missen.

§ 4 eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de aanbieder totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 5 prijzen en verzendkosten

(1) Alle op de website van de aanbieder vermelde prijzen zijn inclusief de geldende wettelijke omzetbelasting.

§ 6 Garantie voor materiaalfouten

(1) De aanbieder is aansprakelijk voor materiële gebreken in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 ev. BGB. Voor ondernemers is de garantietermijn voor door de aanbieder geleverde artikelen 12 maanden.

§ 7 aansprakelijkheid

(1) Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn schadeclaims van de klant door letsel aan leven, lichaam, gezondheid of schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade op basis van een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door de aanbieder , zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten . Essentiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

(2) In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen is de aanbieder alleen aansprakelijk voor typische, voorzienbare schade als deze eenvoudig door nalatigheid is veroorzaakt, tenzij de klant recht heeft op vergoeding van schade aan leven, lichaam of gezondheid.

(3) De beperkingen van de leden 1 en 2 gelden ook voor de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de aanbieder, wanneer vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.

(4) De bepalingen van de Wet productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

§ 8 slotbepalingen

(1) Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het VN-kooprecht en het internationale privaatrecht.

(2) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de maatschappelijke zetel van de aanbieder.

(3) Het contract blijft bindend in zijn overige delen, zelfs als afzonderlijke punten juridisch niet geldig zijn. In plaats van de ongeldige punten gelden de wettelijke bepalingen, indien aanwezig. Als dit een onredelijke moeilijkheid zou betekenen voor een van de contractpartijen, wordt het contract als geheel ongeldig.

Alternatieve geschillenbeslechting volgens art. 14 Par. 1 ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr . We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.