Warunki usługi

Warunki umowne w ramach umów sprzedaży, które są zawierane za pośrednictwem platformy https://www.primas-software.de

pomiędzy

P.R.I.M.A.S!
Kladower Damm 316 c-d
14089 Berlin
Deutschland

– zwana dalej „dostawcą” –  

oraz

użytkownicy tej platformy, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu – zwani dalej „klientem/klientem” – zostają zamknięte. 

§ 1 Zakres, Definicje

(1) W stosunkach handlowych między dostawcą a klientem obowiązują następujące ogólne warunki handlowe wyłącznie w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Odmienne warunki klienta nie są uznawane, chyba że dostawca wyraźnie wyrazi pisemną zgodę na ich ważność.

(2) W przypadku sprzedaży produktów cyfrowych obowiązują ograniczenia wynikające z opisu produktu lub w inny sposób wynikające z okoliczności, w szczególności umowy licencyjne dołączone do produktów cyfrowych. W przypadku wątpliwości, dozwolone jest wyłącznie wykorzystanie komercyjne bez prawa do odsprzedaży lub udzielania podlicencji.

§ 2 zawarcie umowy

(1) Klient może wybrać produkty z oferty dostawcy i zebrać je w tzw. koszyku za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Za pomocą przycisku „Kup teraz” składa wiążący wniosek o zakup towarów znajdujących się w koszyku. Przed złożeniem zamówienia Klient może w każdej chwili zmienić i przeglądać dane.

(2) Dostawca następnie wysyła klientowi automatyczne potwierdzenie odbioru z tematem „Potwierdzenie zamówienia od P.R.I.M.A.S!” E-mailem, w którym ponownie pojawia się zamówienie klienta i które klient może wydrukować za pomocą funkcji „Drukuj”. Zamówienie klienta (1) stanowi ofertę zawarcia umowy z odpowiednią zawartością koszyka. Potwierdzenie odbioru (potwierdzenie zamówienia) oznacza przyjęcie oferty przez dostawcę. To podsumowuje treść zamówienia. W tej wiadomości e-mail lub w osobnym e-mailu, nie później jednak niż w momencie dostarczenia towaru, tekst umowy (składający się z zamówienia, regulaminu i potwierdzenia zamówienia) zostanie przesłany klientowi przez nas na stały nośnik danych (e-mail lub wydruk papierowy). Tekst umowy jest zapisywany zgodnie z ochroną danych.   

(3) Umowa zawierana jest w językach: niemieckim.

§ 3 dostawa, dostępność towaru, formy płatności

(1) Podane przez nas terminy dostawy liczone są od momentu potwierdzenia przez nas zamówienia (§ 2 ust. 2 niniejszych warunków), o ile cena zakupu została zapłacona z góry.

(2) Jeżeli produkt określony przez klienta w zamówieniu jest tylko chwilowo niedostępny, dostawca niezwłocznie powiadomi o tym klienta. W przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego dwa tygodnie klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Ponadto w takim przypadku usługodawca jest również uprawniony do odstąpienia od umowy. Czyniąc to, natychmiast zwróci wszelkie płatności już dokonane przez klienta.

(3) Obowiązują następujące ograniczenia dostawy: Dostawca dostarcza przesyłki tylko do klientów, którzy mają miejsce zwykłego pobytu (adres rozliczeniowy) w jednym z następujących krajów i mogą podać adres dostawy w tym samym kraju: Niemcy. 

(4) Klient może zapłacić natychmiast, kartą kredytową lub fakturą.

(5) Zapłata ceny zakupu jest należna natychmiast po zawarciu umowy. Jeżeli termin płatności jest określony zgodnie z kalendarzem, klient już zalega z brakiem terminu.

§ 4 zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością dostawcy do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

§ 5 ceny i koszty wysyłki

(1) Wszystkie ceny podane na stronie internetowej dostawcy zawierają obowiązujący ustawowy podatek od sprzedaży.

§ 6 Rękojmia za wady materiałowe

(1) Usługodawca odpowiada za wady rzeczowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w szczególności §§ 434 ff. BGB. Dla przedsiębiorców okres gwarancji na przedmioty dostarczone przez dostawcę wynosi 12 miesięcy.

§ Odpowiedzialność 7

(1) Roszczenia klienta o odszkodowanie są wykluczone. Wyłączone z tego są roszczenia odszkodowawcze klienta z tytułu uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązki kardynalne), a także odpowiedzialność za inne szkody wynikające z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez usługodawcę , jego przedstawicieli prawnych lub zastępców . Istotne zobowiązania umowne to te, których wypełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy.

(2) W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych usługodawca odpowiada tylko za typowe, przewidywalne szkody, które zostały spowodowane zwykłym zaniedbaniem, chyba że klientowi przysługuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, ciele lub zdrowiu.

(3) Ograniczenia ust. 1 i 2 obowiązują również na korzyść przedstawicieli prawnych i zastępców usługodawcy, jeżeli roszczenia są dochodzone bezpośrednio przeciwko nim.

(4) Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

§ 8 postanowienia końcowe

(1) Do umów między dostawcą a klientem stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem prawa handlowego ONZ i międzynarodowego prawa prywatnego.

(2) Jeżeli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między klientem a dostawcą jest siedziba dostawcy.

(3) Umowa pozostaje wiążąca w pozostałych częściach, nawet jeśli poszczególne punkty są prawnie nieskuteczne. W miejsce bezskutecznych punktów stosuje się przepisy ustawowe, o ile istnieją. Jeżeli stanowiłoby to nieuzasadnione utrudnienie dla jednej z umawiających się stron, umowa jako całość staje się nieskuteczna.

Alternatywne rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO i § 36 VSBG:

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr . Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.