Η P.R.I.M.A.S! επιτρέπει την αποθήκευση των δεδομένων απεριόριστου αριθμού ατόμων και έχει σχεδιαστεί σκόπιμα ως οικογενειακό πρόγραμμα.

Για παράδειγμα, το τρέχον ιατρικό ιστορικό όλων των μελών της οικογένειας μπορεί να αποθηκευτεί χωριστά για κάθε μέλος.

Είναι λοιπόν σημαντικό μετά την εγκατάσταση του προγράμματος να καταχωρηθούν τα προσωπικά στοιχεία όλων των μελών της οικογένειας στο μενού «Προεπιλογές».

Εάν τα δεδομένα εισαχθούν σε μια φόρμα χωρίς να δημιουργηθούν τα προσωπικά στοιχεία στο μενού «Προεπιλογές», τα δεδομένα που εισάγονται δεν θα αποθηκευτούν καθώς δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε ένα άτομο!

Ορισμένες φόρμες, π.χ. ο κατάλογος διευθύνσεων, δεν έχουν ταξινομηθεί σε ένα άτομο, καθώς αυτό δεν θα είχε νόημα. Οι 6 βάσεις δεδομένων είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, δηλ. μια καταχώρηση στον κατάλογο διευθύνσεων σε μία βάση δεδομένων εμφανίζεται αυτόματα και στις υπόλοιπες 5 βάσεις δεδομένων.

Η συγχώνευση και των 6 βάσεων δεδομένων σε μια ενιαία βάση δεδομένων δεν θα ήταν δυνατή λόγω του καθορισμένου περιορισμού της χωρητικότητας αποθήκευσης στα 2 gigabyte και επίσης δεν θα ήταν κατάλληλη για λόγους σαφήνειας

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η εναλλαγή από τη μια βάση δεδομένων στην άλλη χωρίς να βγείτε από τη βάση δεδομένων (Hiperlynk). Κατά κανόνα, ωστόσο, η βάση δεδομένων πρέπει πρώτα να κλείσει.