Όροι χρήσης

Όροι συμβολαίου στο πλαίσιο των συμβολαίων αγοράς που γίνονται μέσω της πλατφόρμας https://www.primas-software.de

μεταξύ

P.R.I.M.A.S!

Kladower Damm 316 c-d

14089 Berlin

Deutschland

– im Folgenden „Anbieter“ –

– εφεξής καλούμενος «πάροχος» –

και

οι χρήστες αυτής της πλατφόρμας που ορίζονται στην § 2 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων – εφεξής «πελάτης/πελάτες» – είναι κλειστοί.

§ 1 Πεδίο εφαρμογής, Ορισμοί

(1) Οι ακόλουθοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν αποκλειστικά για την επιχειρηματική σχέση μεταξύ του παρόχου και του πελάτη στην έκδοση που ισχύει κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Οι παρεκκλίνουσες προϋποθέσεις του πελάτη δεν αναγνωρίζονται εκτός εάν ο πάροχος συμφωνήσει ρητά εγγράφως για την εγκυρότητά τους.

(2) Οι περιορισμοί που είναι εμφανείς από την περιγραφή του προϊόντος ή με άλλο τρόπο που απορρέουν από τις περιστάσεις ισχύουν για την πώληση ψηφιακών προϊόντων, ιδίως τις συμφωνίες αδειοδότησης που συνδέονται με τα ψηφιακά προϊόντα. Σε περίπτωση αμφιβολίας , παρέχεται μόνο εμπορική χρήση χωρίς δικαίωμα μεταπώλησης ή υποάδειας.

§ 2 Σύναψη σύμβασης

(1) Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει προϊόντα από τη γκάμα του παρόχου και να τα συγκεντρώσει σε ένα λεγόμενο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι αγορών». Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αγορά τώρα», υποβάλλει ένα δεσμευτικό αίτημα για την αγορά των αγαθών στο καλάθι αγορών. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να αλλάξει και να δει τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή.

(2) Στη συνέχεια, ο πάροχος αποστέλλει στον πελάτη μια αυτόματη βεβαίωση παραλαβής μέσω email με θέμα “Επιβεβαίωση της παραγγελίας σας με P.R.I.M.A.S!”, στην οποία αναγράφεται ξανά η παραγγελία του πελάτη και την οποία ο πελάτης μπορεί να εκτυπώσει χρησιμοποιώντας τη λειτουργία “Εκτύπωση”. . Η παραγγελία του πελάτη (1) αντιπροσωπεύει την προσφορά για σύναψη σύμβασης με το αντίστοιχο περιεχόμενο του καλαθιού αγορών Η επιβεβαίωση παραλαβής (επιβεβαίωση παραγγελίας) αντιπροσωπεύει την αποδοχή της προσφοράς από τον πάροχο.Το περιεχόμενο της παραγγελίας συνοψίζεται σε αυτό. Σε αυτό το e-mail ή σε ξεχωριστό e-mail, αλλά το αργότερο κατά την παράδοση των αγαθών, το κείμενο της σύμβασης (που αποτελείται από την παραγγελία, τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις και την επιβεβαίωση παραγγελίας) θα σταλεί στον πελάτη από εμάς σε ανθεκτικό μέσο (e-mail ή έντυπη εκτύπωση). Το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται σύμφωνα με την προστασία δεδομένων.

(3) Η σύμβαση συνάπτεται στις γλώσσες: γερμανικά.

§ 3 Παράδοση, διαθεσιμότητα αγαθών, όροι πληρωμής

(1) Οι χρόνοι παράδοσης που καθορίζονται από εμάς υπολογίζονται από τη στιγμή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας μας (§ 2 (2) αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων), με την προϋπόθεση ότι η τιμή αγοράς έχει προκαταβληθεί.

(2) Εάν το προϊόν που καθορίζεται από τον πελάτη στην παραγγελία δεν είναι διαθέσιμο μόνο προσωρινά, ο πάροχος θα ενημερώσει επίσης τον πελάτη σχετικά αμέσως. Εάν η παράδοση καθυστερήσει περισσότερο από δύο εβδομάδες, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Παρεμπιπτόντως, σε αυτή την περίπτωση ο πάροχος δικαιούται επίσης να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιστρέψει αμέσως τυχόν πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τον πελάτη.

(3) Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί παράδοσης: Ο πάροχος παραδίδει μόνο σε πελάτες που έχουν τη συνήθη διαμονή τους (διεύθυνση χρέωσης) σε μία από τις ακόλουθες χώρες και που μπορούν να παρέχουν διεύθυνση παράδοσης στην ίδια χώρα: Γερμανία.

(4) Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει αμέσως , πιστωτική κάρτα ή τιμολόγιο.

(5) Η πληρωμή του τιμήματος αγοράς οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης. Εάν η ημερομηνία λήξης πληρωμής καθορίζεται σύμφωνα με το ημερολόγιο, ο πελάτης είναι ήδη σε κατάσταση προεπιλογής λόγω απώλειας της προθεσμίας.

§ 4 Διατήρηση κυριότητας

Τα παραδοθέντα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία του παρόχου έως ότου εξοφληθεί πλήρως η τιμή αγοράς.

§ 5 Τιμές και έξοδα αποστολής

(1) Όλες οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο του παρόχου περιλαμβάνουν τον ισχύοντα εκ του νόμου φόρο επί των πωλήσεων.

§ 6 Εγγύηση για ελαττώματα υλικού

(1) Ο πάροχος ευθύνεται για ουσιώδη ελαττώματα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ιδίως τις §§ 434 και επόμενα BGB. Σε σχέση με τους επιχειρηματίες, η περίοδος εγγύησης για τα είδη που παραδίδονται από τον πάροχο είναι 12 μήνες.

§ 7 Ευθύνη

(1) Οι αξιώσεις πελατών για αποζημίωση αποκλείονται. Εξαιρούνται από αυτό οι αξιώσεις για ζημίες από τον πελάτη που προκύπτουν από τραυματισμό στη ζωή, τα άκρα, την υγεία ή από παραβίαση βασικών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις) καθώς και την ευθύνη για άλλες ζημίες που βασίζονται σε εκ προθέσεως ή βαριά αμέλεια παράβαση καθήκοντος από τον πάροχο, τους νόμιμους εκπροσώπους του ή τους αντιπροσώπους του. Βασικές συμβατικές υποχρεώσεις είναι εκείνες των οποίων η εκπλήρωση είναι απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης.

(2) Σε περίπτωση παράβασης βασικών συμβατικών υποχρεώσεων, ο πάροχος ευθύνεται μόνο για τη συμβατικά τυπική, προβλέψιμη ζημία εάν προκλήθηκε απλώς από αμέλεια, εκτός εάν ο πελάτης αξιώσει για ζημίες που προκύπτουν από τραυματισμό στη ζωή, στα μέλη ή στην υγεία.

(3) Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και υπέρ των νόμιμων εκπροσώπων και αντιπροσώπων του παρόχου εάν προβάλλονται αξιώσεις απευθείας εναντίον τους.

(4) Οι διατάξεις του νόμου περί ευθύνης προϊόντων παραμένουν ανεπηρέαστες.

§ 8 Τελικές Διατάξεις

(1) Το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζεται στις συμβάσεις μεταξύ του παρόχου και του πελάτη, εξαιρουμένης της νομοθεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τις πωλήσεις και του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου.

(2) Εάν ο πελάτης είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου, ο τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από συμβατικές σχέσεις μεταξύ του πελάτη και του παρόχου είναι η τοποθεσία του παρόχου.

(3) Η σύμβαση παραμένει δεσμευτική ως προς τα υπόλοιπα μέρη της, ακόμη και αν επιμέρους σημεία είναι νομικά ανενεργά. Στη θέση των αναποτελεσματικών σημείων ισχύουν οι αν υπάρχουν νομοθετικές διατάξεις. Στο βαθμό που αυτό θα αντιπροσώπευε αδικαιολόγητες δυσκολίες για ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, η σύμβαση στο σύνολό της θα καταστεί αναποτελεσματική.

Εναλλακτική επίλυση διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 ODR-VO και § 36 VSBG:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (OS), την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr. Δεν είμαστε ούτε υποχρεωμένοι ούτε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.